Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 to program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Polski Komitet Pomocy Społecznej:

  • uczestniczy w realizacji PO PŻ 2014-2020 w wyniku  wyboru w konkursie przeprowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, tj. Instytucję Zarządzającą (IZ) i umowy zawartej przez Władze Naczelne stowarzyszenia z Agencją Rynku Rolnego (ARR), tj. Instytucją Pośredniczącą (IP);
  • gwarantuje jakość przekazywanej żywności na podstawie gwarancji jakości otrzymanych od dostawców wskazanych przez ARR.
 

W celu realizacji PO PŻ PKPS może przekazać otrzymane gotowe artykuły spożywcze do:

  • organizacji pozarządowych,
  • organizacji pożytku publicznego,
  • innych podmiotów nie działających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebujących, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

PKPS dokonuje dystrybucji otrzymanej żywności wyłącznie w formie paczek lub gotowych posiłków przygotowywanych i wydawanych osobom potrzebującym w placówkach żywienia zbiorowego (placówki dzienne dla dzieci, placówki dla osób bezdomnych, jadłodajnie).

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy.

Do kwalifikowania osób potrzebujących do uczestnictwa w PO PŻ uprawnione są ośrodki pomocy społecznej, które wystawiają skierowania imienne. PKPS może samodzielnie kwalifikować jedynie osoby bezdomne.

Obraz przedstawiający siatkę z zakupami powieszoną na klamce
Obraz pokazujący przekazywanie żywności

Podprogram 2019

Okres realizacji: 12.2019 do 07.2020
Kryteria kwalifikowania osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej  i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej1, tj. 1.402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 PLN dla jednej (każdej) osoby w rodzinie.

Obraz kartonu z żywnością

1 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 1058).

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej (OPS). Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

Ośrodki Pomocy Społecznej
Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym

Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie pacek żywnościowych lub posiłków.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego

Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2019.

Zestaw na Podprogram 2019  artykułów spożywczych obejmuje:

Lp.Nazwa artykułu spożywczegoLiczba opakowań na osobęWielkość opakowań jednostkowych (kg/l)Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)
1.Groszek z marchewką80,43,2 kg
2.Fasola biała80,43,2 kg
3.Koncentrat pomidorowy70,161,12 kg
4.Buraczki wiórki30,351,05 kg
5.Powidła śliwkowe60,31,8 kg
6.Sok jabłkowy klarowny414 l
7.Makaron jajeczny90,54,5 kg
8.Makaron kukurydziany bezglutenowy20,51 kg
9.Ryż biały313 kg
10.Kasza gryczana30,51,5 kg
11.Herbatniki maślane40,20,8 kg
12.Mleko UHT717 l
13.Ser podpuszczkowy dojrzewający50,42 kg
14.Szynka drobiowa90,32,7 kg
15.Pasztet wieprzowy30,160,48 kg
16.Filet z makreli w oleju90,171,53 kg
17.Cukier biały414 kg
18.Olej rzepakowy414 l
19.Gołąbki w sosie pomidorowym20,851,7 kg
 Suma:100 opakowań 48,58 kg

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych lub posiłków jest wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019 – nie można jednorazowo odebrać całego zestawu.

UWAGA: za wydawane paczki żywnościowe lub posiłki nie pobiera się żadnych opłat! 

Środki towarzyszące

Jednostki PKPS oraz organizacje współpracujące z PKPS realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności  i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
  • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
  • inne warsztaty indywidualne lub grupowe mające na celu właczenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

UWAGA: w warsztatach może wziąć udział każda osoba zakwalifikowana do pomocy żywnościowej. Informacje o warsztatach można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej lub placówce PKPS.

Skargi, wnioski i uwagi

Skargi, wnioski i uwagi można składać w Biurze Rady Naczelnej PKPS w Warszawie, tel. +48 22 621 58 77, e-mail: rada.naczelna@pkps.org.pl, albo bezpośrednio do koordynatora Programu FEAD, tel. +48 22 622 64 36, e-mail: m.jakonowicz@pkps.org.pl.